SCIENTIFIC COMMITTEE

 

Co-chairmen:
Tsalev, R. K. Soni
Members:
V. K. Aggarwal


C. Balarew
L. Boyadzhiev
K. S. Charak
S. Christoskova
M. Georgiev
A. Gupta
V. K. Gupta
N. K. Kaushik
V. Konsulov
S. Manev
G. B. Nando
C. Nanev
S. Nenkova
P. Petkov
N. Raev
I. Rashkov
V. K. Rastogi
I. Schopov
S. Soam
K. Stanulov
R. K. Suri
D. Todorovsky
B. Toshev
Ch. Tsvetanov
N. Tyutyulkov
T. Vladkova